Besplatna dostava za sve narudžbe iznad 200 €!

Jednostrani otkaz ugovora

Jednostrani otkaz ugovora

Pravo na jednostrani raskid ugovora
 
Potrošač može, ne navodeći razlog, raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku. Pravo na odustajanje počinje teći od datuma izdavanja računa. Ukoliko potrošač nije dobio ovaj obrazac, rok za jednostrani raskid počinje teći od dostave ovog obrasca i ističe nakon jedne godine i 14 dana.
 
Ukoliko potrošač nije dobio sve tražene informacije, rok za jednostrani raskid počinje teći od trenutka kada potrošač dobije te informacije, i ističe nakon tri mjeseca i 14 dana.
 
Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može biti dostavljena kao (npr. pismo poslano poštom, elektronička pošta). Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale troškove.
 
Tijekom roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati od potrošača bilo kakvo plaćanje unaprijed.
Zabrana se odnosi na bilo koju naknadu, uključujući plaćanje, davanje jamstava, rezervaciju novca na računima, izričito priznanje duga itd.

OBRAZAC

Obveze potrošača (kupca) u slučaju jednostranog raskida ugovora
 
U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP).
Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 
Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
 
Ostale dužnosti Potrošača ukoliko koristi pravo jednostranog raskida ugovora
 
Ukoliko Kupac vrati proizvod bez originalne ambalaže i/ili s manjim oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja, a pozivajući se na Članak o jednostranom raskidu ugovora na daljinu, uslijed čega Prodavatelj neće biti u mogućnosti prodati proizvod kao nov, unaprijed se procjenjuje šteta na vrijednost 30% plaćene maloprodajne cijene proizvoda.
 
Prihvaćanjem ovih uvjeta poslovanja, Kupac unaprijed pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava.
Sva šteta koja prelazi ovaj iznos smatra se većim oštećenjem te Prodavatelj nije nužan izvršiti povrat sredstava.
 
Ukoliko je Kupac vratio proizvod, prema Jednostranom raskidu ugovora u originalnom obliku kakav je i isporučen, Prodavatelj mora u roku od 14 dana izvršiti cjelokupni povrat sredstava, osim onih koje su prema gore navedenom obaveza kupca.
 
Slučajevi kada se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora:
 

 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena 
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora 
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču 
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave 
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima 
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom 
 • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije 
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora


 

Besplatno gravirajte odabrani komad nakita uz jedan od tri predložena fonta. Nakit naručite na vrijeme jer je za isporuku personaliziranog nakita potrebno tri do pet radnih dana od dana primitka potvrde uplate narudžbe.

 • Besplatna gravura
 • Besplatna gravura

Na Dodić Diamonds prodajnom mjestu na adresi Ilica 46, Zagreb za Vas izrađujemo personalizirani nakit. Pošaljite nam skice ili fotografije željenog komada nakitaputem maila, društvenih mreža ili osobnom posjetom. Prije izrade unikatnih modela nakita, isti ćemo vizualizirati pomoću posebnog programa te izraditi 3D model nakita kako bismo bili sigurni prije same izrade da smo zajedno obratili pozornost na sve detalje. Uključit ćemo Vas u sve faze u procesu izrade unikatnog nakita.

 • 3D modeliranje
 • 3D modeliranje

Prilikom svake kupovine Dodić nakita dobit ćete otisnuti certifikat kvalitete nakita koji evidentira detalje Vaše kupovine i garantira navedenu kvalitetu nakita. Izdani certifikat kvalitete nakita ima identičnu važnost kao izdani račun koji ipak preporučujemo da čuvate prilikom svake kupovine. Nakit s dijamantima i (polu)dragim kamenjem ima poseban certifikat koji dodatno objašnjavanja čistoću, težinu, rez i boju kamena koji je sastavni dio odabranog/izrađenog nakita.

 • Certifikat kvalitete
 • Certifikat kvalitete
ESIF Financijski instrumenti Europska unija
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".
© Zlatarna Dodić
Globaldizajn d.o.o.